Základní škola Soběslav

Realizace projektu z ROP Jihozápad

Název projektu: Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky v ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50

Reg.č. CZ.1.14/2.4.00/34.03238

Projekt realizován v rámci 34. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad

Předpokládané náklady projektu: 970 000,00 Kč

Záměrem projektu je zkvalitnění zázemí pro výuku vybraných odborných předmětů prostřednictvím pořízení moderních výukových pomůcek a vybavení odborných učeben. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání ve vybraných odborných předmětech na Základní škole Soběslav. Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci II. stupně základní školy. Projekt bude mít také přínos pro pedagogické pracovníky, kterým zkvalitní podmínky pro výuku žáků.

Po realizaci projektu bude mít žadatel nově k dispozici pět souborů výukových pomůcek/přístrojů vč. informačních a interaktivních technologií, které budou mimo jiné využívány při práci s pořizovanými přírodovědnými pomůckami. Při výběru vhodných výukových pomůcek se žadatel zaměřil na pořízení takového vybavení, které zajistí pro žáky aktivní získávání potřebných kompetencí, znalostí a dovedností. Prostřednictvím využití techniky, kterou žáci obvykle pozitivně přijímají, dojde ke zvýšení motivace a zájmu žáků.

ROP Jihozápad