Základní škola Soběslav

Více

Informace k hodnocení za 2. pololetí

Hodnocení žáků za druhé pololetí se bude řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodickým pokynem MŠMT k této vyhlášce: Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení: Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 […]

Více

Konzultace pro žáky 6. – 8. ročníku

Od 8. 6. mají žáci 6. 7. a 8. ročníku možnost navštěvovat po přihlášení školu formou konzultací. Konzultace budou probíhat formou dvouhodinových bloků 2x týdně v pondělí a ve středu (resp. v úterý a ve čtvrtek), z angl. jazyka v pátek. Podrobnosti 6-8 roč_konzultace

Více

Podrobnosti k nástupu žáků 1. – 5. roč. do školy od 25. 5.

Před nástupem do školy musí rodiče žáka dodat osobně do schránky školy, emailem, zprávou Komens podepsané čestné prohlášení (s datem ne starším než 22. 5.) – viz příloha, popř. předají žáci před prvním vstupem do školy v pondělí 25. 5. Pokud žák nedoloží podepsané čestné prohlášení, nebude žákovi osobní účast umožněna. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest […]

Více

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

V důsledku mimořádných opatření se v letošním roce jednotná přijímací zkouška koná podle speciálního zákona, kterým se upravují podmínky pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Pro uchazeče to znamená oproti loňskému roku několik změn. První změnou je počet „pokusů“ na vykonání zkoušky – místo dvou termínů mají uchazeči termín […]

Více

Výsledky zápisu pro šk. rok 2020/2021

V souladu s ustanovením §46 odst.1 a §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. […]

Více

Provoz školy od 25. 5. – Informace pro rodiče žáků 1.-5. ročníků

Vážení rodiče žáků 1. – 5. tříd, od 25. 5. dojde k obnovení vzdělávání ve škole. Vaše dítě má možnost účastnit se vzdělávacích aktivit od 8:00 do asi 16:00 hodin – dopolední část bude zaměřena na vzdělávací aktivity, odpolední část na zájmové aktivity. Skupiny budou tvořeny z žáků jednoho ročníku nebo z jedné třídy max. do počtu 15. […]

Více

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků

Vážení rodiče žáků 9. tř., od 11. 5. dojde k obnovení vzdělávání ve škole. Vaše dítě má možnost účastnit se konzultací z Ma a Čj zaměřených na intenzivní přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ. Konzultace by probíhaly 2x týdně v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 11:35 h. Střídala by se Ma a Čj po dvou vyučovacích hodinách. […]

Více

Školní psycholog online

I přesto, že je škola uzavřená, se mohou žáci, rodiče i učitelé obracet na školního psychologa Mgr. Jana Plašila. Ke komunikaci lze využít telefon: 775 898 867 nebo email: jplasil@zs-ebeso.cz. V současné době mohou být konzultace využity i k tématům: domácího vzdělávání (protože učit se doma může být těžší, než se zdá, a nikde není psáno, že […]