Základní škola Soběslav

Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 dbá na ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb. ze dne 24. dubna 2019.

     Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, dále jen „škola“, při zpracování osobních údajů dodržuje tyto zásady:

– zákonnost, korektnost, transparentnost

– účelové omezení (pro určité účely)

– minimalizace údajů (omezené na nezbytný rozsah dle účelu)

– přesnost (přesné příp. aktualizované osobní údaje)

– omezení uložení (na dobu nezbytně nutnou, příp. dle zákonné archivace)

– integrita a důvěrnost (technicky a organizačně zajištěno zabezpečení)

– odpovědnost (škola odpovídá za dodržení výše zmíněných zásad)

    Většinu osobních a citlivých údajů škola zpracovává za účelem splnění zákonných povinností nebo oprávněného zájmu; zbývající údaje zpracovává po udělení dobrovolného, konkrétního a informovaného souhlasu subjektů údajů (zákonných zástupců žáků, zaměstnanců školy). Subjekty jsou písemně informovány o možnosti odvolání poskytnutého souhlasu a o využití dalších práv.  

 

     Škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

 1. V rámci zajišťování svých činností v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, se zákonem

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, se zákonem č.500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje žáků:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi přiděleno)
 • státní občanství
 • místo narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky
 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole
 • vyučovací jazyk
 • údaje o znevýhodnění žáka
 • údaje o mimořádném nadání žáka
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, zdůvodnění nepřítomnosti žáka ve škole
 • popis školního úrazu, kým byl ošetřen
 • datum ukončení vzdělávání ve škole

pro tyto účely:

 • přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. třídy – přijetí, odklad, přestup z jiné školy)
 • rozhodnutí ve správním řízení (např. vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory, uvolnění z výuky předmětu ze zdravotních důvodů, prodloužení školní docházky, individuální vzdělávání podle §41, vzdělávání v zahraniční škole podle §38)
 • povinná dokumentace školy (např. školní matrika, dokumentace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, evidence čísla vysvědčení vycházejících žáků a zápisových lístků, protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů žáků)
 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů (pedagogická dokumentace, organizace a potřeby výuky – např. elektronická žákovská knížka, přístupové údaje na síť školy, výukové portály, aj.)
 • agenda školní družiny (přijímání do školní družiny, evidence žáků ve školní družině, zajištění provozu školní družiny)
 • poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog))
 • podklady k vyúčtování (např. jízdné a vstupné žáků, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace)
 • zajištění zdraví a bezpečnosti (např. lékařské potvrzení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, ohrožující faktory, např. alergie nebo jiné zdravotní znevýhodnění žáka, prohlášení o  bezinfekčnosti)
 • zajištění školního stravování (evidence strávníků)
 1. Na základě souhlasu zákonných zástupců shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje žáků pro tyto účely:
 • seznamy žáků při pořádání mimoškolních akcí školy, školních exkurzí a výletů a zahraničních zájezdů
 • seznamy žáků pro účetní evidence, na slevenky na hromadnou jízdenku, hromadné vstupy, ubytování, stravování
 • kontakt na jinou osobu, kterou zákonný zástupce zplnomocní k zastupování rodičovské autority (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo)
 • žádosti zákonných zástupců (např. uvolnění z vyučování, úpravy vzdělávání ze zdravotních důvodů)
 • seznam žáků třídy, fotografie a audio/videozáznamy ze školních akcí za účelem propagace školy (fotografie a audio/videozáznam žáka s vysvětlujícím komentářem na nástěnkách školy/třídy, na webových stránkách školy, ve školním časopisu, v městském zpravodaji, v regionálním tisku)
 • písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka (autorská díla žáka) za účelem prezentace a propagace školy a informování o aktivitách školy (např. slohové práce, výtvarné práce, hudební vystoupení s vysvětlujícím komentářem)
 1. V rámci zajišťování svých činností v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje zákonných zástupců:
 • jméno a příjmení
 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí
 • adresa pro doručování písemností
 • telefon domů, telefon do zaměstnání
 • e-mail
 • datová schránka
 1. Na základě souhlasu zákonných zástupců shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje zákonných zástupců pro tyto účely:
 • číslo bankovního účtu pro bezhotovostní platby obědů ve školní jídelně
 • č.j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti (v případě potřeby)
 • časový rozsah styku druhého rodiče s dítětem (v případě potřeby)
 1. V rámci zajišťování svých činností v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje zaměstnanců:
 • jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, rodné příjmení
 • doklady o ukončeném vzdělání, výpis z rejstříku trestů
 • údaje o zdravotní způsobilosti, zdravotním znevýhodnění, druh pobíraného důchodu, zdravotní pojišťovna
 • místo trvalého pobytu
 • státní příslušnost
 • počet dětí, jména a rodná čísla dětí pro slevu
 • evidence docházky

pro tyto účely:

 • výběrová řízení na zaměstnance
 • pracovně právní agenda – vedení osobních spisů zaměstnanců
 • agenda BOZP (evidence pracovních úrazů apod.)
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • konání praxe studentů – na základě žádosti středních a vysokých škol
 • vedení účetnictví, mzdová agenda, zákonné odvody, nemocenské dávky, cestovní příkazy, smlouvy a objednávky služeb, projekty, žádosti o dotace
 1. Na základě souhlasu zaměstnanců shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje zaměstnanců:
 • soukromé telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu
 • fotografie a videozáznamy ze školních akcí za účelem propagace školy (fotografie a videozáznam zaměstnance s vysvětlujícím komentářem na webových stránkách, ve školním časopisu, v městském zpravodaji, v regionálním tisku)
 1. Kamerový systém
 • škola provozuje kamerový systém a s ním pořizované krátkodobé záznamy za účelem prevence bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku uložené v záznamovém zařízení školy
 • kamerový systém zabírá prostor vchodů na I. i II. stupeň
 • záznamy kamer se nezpracovávají, nezveřejňují, nearchivují, samy se vymazávají
 • monitorování prostor a osob je registrováno Úřadem na ochranu osobních údajů registračním číslem subjektu: 00063474
 • záznamy jsou přístupné pouze vedení školy po omezenou dobu, v závažných případech mohou být zpřístupněny Policii ČR
 • kamerový systém byl podpořen Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti, pod Čj.: MSMT-1981/2015-1

     Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 2exmsix, emailem na adrese skola@zs-ebeso.cz nebo poštou na adrese Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18, 392 01 Soběslav II.

     Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování; vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Eva Radostová, tel. 737 481 411, e-mail: eradostova@zs-ebeso.cz, k zastižení každý čtvrtek od 13:00 do 15:00 v kanceláři zástupkyně ředitele v budově školy.