Základní škola Soběslav

Informace k začátku šk. roku

Vážení rodiče,

zasíláme Vám informace k zahájení nového školního roku:

A) Provoz školy vzhledem ke COVID-19

Epidemiologická situace vyžaduje z naší strany zavedení přísnějších hygienických opatření pro pobyt žáků ve škole, ale i omezení vstupu rodičů a cizích osob do budovy.

Z „manuálu“ ministerstva školství a zdravotnictví pro provoz škol v souvislosti s COVID-19 vyplývá:

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA:

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Skupinová izolace, event. sociální distance.
 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor – v současnosti roušky nejsou potřeba.
 • Opakovaná edukace.

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

 • Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních.
 • Škola průběžně žákům zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Žáci si při vstupu do budovy desinfikují ruce a častěji si důkladně myjí ruce.
 • Po celou provozní dobu je ve třídách, na chodbách, v sociálních zařízeních prováděn opakovaně úklid s desinfekcí a probíhá důkladné časté větrání.
 • Ve školní jídelně je prodloužena výdejní doba od 10:45 hod pro některé ročníky 1. stupně, opět je prováděn častější úklid a desinfekce. Žákům není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty) – zajišťují pracovnice školní jídelny.
 • Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je omezen – podrobnosti ve školním řádu.
 • Škola minimalizuje kontakty mezi žáky 1. a 2. stupně a mezi třídami tím, že omezuje pohyb žáků o přestávkách na chodbách na minimum, a to s ohledem na způsob organizace výuky.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • Pokud se během výuky vyskytnou u žáka příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do určené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

B) Změny ve školním řádu platné od 1. 9. 2020:

Žák je povinen:

 • Během vyučovacích hodin, o všech přestávkách, ve školní družině a ve školní jídelně nepoužívat mobilní telefony, tablety, přehrávače a jiná podobná zařízení; žáci je mají uložena ve své uzamčené šatní skříňce vypnutá nebo s nastaveným tichým režimem. Pokud žák potřebuje zkontrolovat zprávy např. od rodičů, může tak učinit o přestávce v šatně s tím, že mobil hned vrátí zpátky do skříňky. Výjimečné použití mobilu řeší žák s přítomným dohlížejícím pedagogem. Nedodržení zákazu bude řešeno zápisem do žákovské knížky o porušení školního řádu, popř. kázeňským opatřením.

Režim školy:

 • Do budovy školy vstupují žáci již bez doprovodu rodičů. Rodiče přicházejí se žákem ráno do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím. Výjimkou jsou pouze žáci 1. tříd, kdy je rodiče mohou doprovázet do šatny po dobu měsíce září.
 • Po skončení vyučování čekají rodiče na žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, před školou.
 • Rodiče využívají ke komunikaci s vychovatelkami školní družiny při předávání a vyzvedávání dětí videotelefon u vchodu 1. stupně.

Školní jídelna:

 • Odhlašování a přihlašování obědů se provádí nejpozději 2 pracovní dny předem do 13:30 h na následující den pomocí čipového zařízení v ŠJ nebo na http://www.strava.cz, zařízení 0970.
 • Obědy se nevydávají do přinesených nádob, pouze s výjimkou oběda prvních 2 dní nemoci dítěte, kdy nebylo možné oběd odhlásit.

C) Vstup do školy od 1. 9. do konce roku 2020:

Z důvodu rekonstrukce předprostoru školy bude do konce roku 2020 umožněn vstup do školy pouze vchodem pro 1. stupeň. V blízkosti vchodu bude umístěna i dočasná zastávka pro autobusy, žádáme rodiče i žáky o zvýšenou opatrnost při pohybu před školou.

V Soběslavi 28. 8. 2020     Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy