Základní škola Soběslav

Plná verze ZDE             Dodatek č.1 – distanční výuka ZDE

Zkrácená verze (do žákovskýchknížek):

Vážení rodiče, činnost školských zařízení se řídí právními normami, které vycházejí zejména ze školského zákona, zákona o rodině a školního řádu. Tímto bych Vás chtěl seznámit s některými pravidly, z jejichž neznalosti mohou vzniknout nepříjemné konfliktní situace, kterým se dá pomocí Vaší důsledné spolupráce předejít.

Hlavní informace ze školního řádu (celý text je na www.zs-ebeso.cz):             

Organizace školního dne:

Školní budova se otevírá se zvoněním v 7:40, dojíždějící žáci mohou čekat od 7:00 do 7:40 v šatně na 1. stupni.

Dopolední vyučování začíná v 8.00 hod.

ROZPIS VYUČOVACÍCH HODIN:

1. 8:00 – 8:45 6. 12:35 – 13:20 polední přestávka
2. 8:55 – 9:40 7. 13:20 – 13:50 polední přestávka
3. 9:55 – 10:40 8. 13:50 – 14:35  
4. 10:50 – 11:35 9. 14:40 – 15:25  
5. 11:45 – 12:30 polední přestávka 1.st.

Po páté vyučovací hodině mají některé třídy začátky odpoledního vyučování stanoveny individuálně.

Do budovy školy vstupují žáci již bez doprovodu rodičů. Rodiče přicházejí se žákem ráno do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím. Výjimkou jsou pouze žáci 1. tříd, kdy je rodiče mohou doprovázet do šatny po dobu měsíce září. Po skončení vyučování čekají rodiče na žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, před školou. Žáci ze ŠD si rodiče vyzvedávají dle odchodů stanovených provozem ŠD. Využívají videotelefon u vchodu.                  

Práva a povinnosti zákonných zástupců:

 • má právo být pravidelně informován o prospěchu svého dítěte, o jeho chování,
 • má právo domáhat se svých práv, pokud se domnívá, že jsou nějakým způsobem narušena,
 • má právo volit zástupce do Rady školy

       Je povinen:

 • zajistit řádnou docházku svého dítěte do školy,
 • zúčastnit se na výzvu školy závažných jednání,
 • informovat o zdravotním stavu žáka a poskytovat podstatné informace, které mohou ovlivnit vzdělávání žáka

      Nepřítomnost žáků ve vyučování a povinnosti zákonných zástupců:

 • žák je povinen doplnit si zameškané učivo bez ohledu na důvod své nepřítomnosti, s možností využití konzultací,
 • předem známou nepřítomnost žáka jsou zákonní zástupci povinni omluvit u třídního učitele před touto absencí,
 • k prvotní omluvě slouží i telefonní linka 381 521 223, mobil 734 230 190, email skola@zs-ebeso.cz nebo systém bakaláři,
 • každá absence musí být neprodleně a řádně omluvena zápisem v žákovské knížce,
 • zákonní zástupci jsou povinni potvrdit důvody žákovy nepřítomnosti nejdéle do 72 hodin,
 • před odchodem ze školy mimo běžný konec výuky je žák vždy povinen předložit písemnou omluvenku třídnímu učiteli

Žák má právo:

 • na vzdělání, na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho morální, duchovní a sociální rozvoj,
 • na využívání všech zařízení školy, která jsou určena pro zajištění vzdělávání,
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by mohly ohrozit jeho rozumovou a mravní,
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a týráním a nedbalým zacházením, na důstojné jednání,
 • na citlivé a taktní jednání ze strany pracovníků školy,
 • má právo žádat informace o své klasifikaci a svém chování,
 • má právo vhodnou formou žádat o vysvětlení a doplnění, pokud učební látce či příkazu nerozumí

Povinnosti žáků:

 • žáci chodí do školy a na akce pořádané školou ve vhodném oblečení; reprezentují školu i mimo její budovu, proto by tomu mělo odpovídat i jejich jednání a chování; samozřejmou součástí chování žáků je respektování pravidel společenského chování,
 • před nástupem do školy, při jejím opuštění a na akcích organizovaných školou žáci dodržují zásady bezpečnosti silničního provozu,
 • žáci jsou povinni chodit do školy včas, pozdní příchody jsou postihovány podle „Pravidel hodnocení výsledků žáků“,
 • žáci jsou před začátkem vyučovací hodiny v učebně připraveni na vyučování,
 • žáci jsou povinni nosit požadované učební pomůcky, mít vypracované domácí úkoly s případným podpisem rodiče dle zadání vyučujícího,
 • žáci jsou povinni se při vstupu do budovy v šatních prostorách přezout do vhodné domácí obuvi (platí i pro zájmovou činnost žáků v odpoledních hodinách),
 • žáci se chovají náležitým způsobem k majetku školy a spolužáků; poškozování majetku či projevy vandalismu jsou postihovány podle „Pravidel hodnocení výsledků žáků“, která tvoří součást školního řádu, a jsou předmětem případného dalšího jednání se zákonnými zástupci žáka; každý žák je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil a proto po něm (po zákonném zástupci) škola bude požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti,
 • při vyučování žáci nejí, nežvýkají,
 • během vyučovacích hodin, o všech přestávkách, ve školní družině a ve školní jídelně žáci nepoužívají mobilní telefony a jiná elektronická zařízení; žáci je mají uložena ve své uzamčené šatní skříňce vypnutá nebo s nastaveným tichým režimem. Pokud žák potřebuje zkontrolovat zprávy např. od rodičů, může tak učinit o přestávce v šatně s tím, že mobil hned vrátí zpátky do skříňky. Výjimečné použití mobilu řeší žák s přítomným dohlížejícím pedagogem. Nedodržení zákazu bude řešeno zápisem do žákovské knížky o porušení školního řádu, popř. kázeňským opatřením,
 • jakékoli požívání návykových látek a manipulace s nimi je v příkrém rozporu se školním řádem; v případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka; škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky; požívání omamných a psychotropních látek osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování; každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí

Úraz a první pomoc

 • žák hlásí okamžitě učiteli nebo vychovatelce veškerá zranění vzniklá v průběhu vyučování, o přestávkách či na školní akci

Ztráty a krádeže 

 • žák hlásí okamžitě učiteli nebo vychovatelce veškerá zranění vzniklá v průběhu vyučování, o přestávkách či na školní akciz bezpečnostních důvodů se nedoporučuje, aby u sebe žáci v průběhu vyučování nosili větší částky peněz, případně další cenné předměty; cennější věci se v hodinách tělesné výchovy předávají vyučujícímu do úschovy; jakoukoliv ztrátu je žák povinen bezodkladně hlásit vyučujícímu,krádeže jsou protiprávním jednáním a škola je bude hlásit orgánům činným v trestním řízení nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil

Podklady k hodnocení žáka

v případech, kdy žákova absence přesáhne 150 hodin za jedno pololetí, anebo zamešká-li žák během pololetí více jak 25% aktivní účasti z hodinové dotace výuky v některém předmětu (a pokud nejsou k dispozici dostatečné objektivní podklady pro klasifikaci), koná žák komisionální přezkoušení z daného předmětu

Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy