Základní škola Soběslav

Plná verze ZDE

Zkrácená verze (do žákovskýchknížek):

Vážení rodiče,

činnost školských zařízení se řídí právními normami, které vycházejí zejména ze školského zákona, zákona o rodině a školního řádu. Tímto bych Vás chtěl seznámit s některými pravidly, z jejichž neznalosti mohou vzniknout nepříjemné konfliktní situace, kterým se dá pomocí Vaší důsledné spolupráce předejít:

Hlavní informace ze školního řádu

Organizace školního dne

Školní budova se otevírá se zvoněním v 7.40 hod.

Dopolední vyučování začíná v 8.00 hod.

ROZPIS VYUČOVACÍCH HODIN

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 9:55 – 10:40

4. 10:50 – 11:35

5. 11:45 – 12:30

6. 12:35

Práva a povinnosti zákonných zástupců

 • Má právo být pravidelně informován o prospěchu svého dítěte, o jeho chování.
 • Má právo domáhat se svých práv, pokud se domnívá, že jsou nějakým způsobem narušena.
 • Má právo volit zástupce do Rady školy.

Je povinen:

 • zajistit řádnou docházku svého dítěte do školy
 • zúčastnit se na výzvu školy závažných jednání
 • informovat o zdravotním stavu žáka a poskytovat podstatné informace, které mohou ovlivnit vzdělávání žáka

Nepřítomnost žáků ve vyučování a povinnosti zákonných zástupců

 • Žák je povinen doplnit si zameškané učivo bez ohledu na důvod své nepřítomnosti.
 • Předem známou nepřítomnost žáka jsou zákonní zástupci povinni omluvit u třídního učitele před touto absencí.
 • K prvotní omluvě slouží i telefonní linka ústředny školy – 381 521 223.
 • Každá absence musí být neprodleně a řádně omluvena zápisem v žákovské knížce.
 • Zákonní zástupci jsou povinni potvrdit důvody žákovy nepřítomnosti nejdéle do 72 hodin.
 • Před odchodem ze školy mimo běžný konec výuky je žák vždy povinen předložit písemnou omluvenku třídnímu učiteli.

Žák má právo:

 • na vzdělání, na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho morální, duchovní a sociální rozvoj
 • na využívání všech zařízení školy, která jsou určena pro zajištění vzdělávání
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by mohly ohrozit jeho rozumovou a mravní
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a týráním a nedbalým zacházením, na důstojné jednání
 • na citlivé a taktní jednání ze strany pracovníků školy
 • má právo žádat informace o své klasifikaci a svém chování
 • má právo vhodnou formou žádat o vysvětlení a doplnění, pokud učební látce či příkazu nerozumí

Povinnosti žáků

 • Žáci chodí do školy a na akce pořádané školou ve vhodném oblečení. Reprezentují tuto školu i mimo její budovu, proto by tomu mělo odpovídat i jejich jednání a chování. Samozřejmou součástí chování žáků je respektování pravidel společenského chování, jako je zdravení všech dospělých a úcta ke starším či nemocným.
 • Před nástupem do školy, při jejím opuštění a na akcích organizovaných školou žáci dodržují zásady bezpečnosti silničního provozu.
 • Žáci jsou povinni chodit do školy včas, pozdní příchody jsou postihovány dle klasifikačního řádu. Žáci nastupují do hodin včas, to platí i v případě suplovaných hodin.
 • Žáci jsou povinni nosit požadované učební pomůcky
 • Žáci jsou povinni se při vstupu do budovy v šatních prostorách přezout do vhodné domácí obuvi ( platí i pro zájmovou činnost žáků v odpoledních hodinách).
 • Žáci se chovají náležitým způsobem k majetku školy a spolužáků. Poškozování majetku či projevy vandalismu jsou postihovány v rámci klasifikačního řádu, který tvoří součást školního řádu, a jsou předmětem případného dalšího jednání se zákonnými zástupci žáka.
 • V prostorách školy se výslovně zakazuje používání žvýkaček a nošení pokrývek hlavy.
 • V době vyučování je zakázáno užívat mobilní telefony. Žáci mají telefon vypnutý a uložen ve školní brašně. V případě porušení zákazu bude telefon odebrán a vrácen žákovi po skončení vyučování.
 • V době vyučování je zakázáno používat a poslouchat MP3 přehrávače a podobná zařízení.
 • Jakékoli požívání návykových látek a manipulace s nimi je v příkrém rozporu se školním řádem.
 • V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.
 • Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.
 • Požívání omamných a psychotropních látek osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Úraz a první pomoc

 • Žák hlásí okamžitě učiteli nebo vychovatelce veškerá zranění vzniklá v průběhu vyučování, o přestávkách či na školní akcí.

Ztráty a krádeže

 • Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje, aby u sebe žáci v průběhu vyučování nosili větší částky peněz, případně další cenné předměty. Cennější věci se v prostoru tělocvičny předávají vyučujícímu do úschovy, jinak se ztráta věci nepovažuje za pojistnou událost. Za pojistnou událost se nepovažuje ani věc zapomenutá a hledaná až následující den.
 • Každý žák je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil a proto po něm (po zákonném zástupci) škola bude požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.
 • Krádeže jsou protiprávním jednáním a škola je bude hlásit orgánům činným v trestním řízení nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.

Podklady k hodnocení žáka

 • V případech, kdy žákova absence přesáhne 150 hodin za jedno pololetí a nebo zamešká-li žák během pololetí více jak 25 % aktivní účasti z hodinové dotace výuky v některém předmětu (a pokud nejsou k dispozici dostatečné objektivní podklady pro klasifikaci), koná žák komisionální přezkoušení z daného předmětu.

Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy