Základní škola Soběslav

Podrobnosti k nástupu žáků 1. – 5. roč. do školy od 25. 5.

 • Před nástupem do školy musí rodiče žáka dodat osobně do schránky školy, emailem, zprávou Komens podepsané čestné prohlášení (s datem ne starším než 22. 5.) – viz příloha, popř. předají žáci před prvním vstupem do školy v pondělí 25. 5. Pokud žák nedoloží podepsané čestné prohlášení, nebude žákovi osobní účast umožněna.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit.
 • Nepřítomnost přihlášeného žáka musí být rodiči neprodleně omluvena.
 • Žáci se neshromažďují před školou před výukou ani po výuce, používají roušky a předepsané rozestupy, od 7:40 průběžně vchází do školy.
 • Doprovázející osoba (rodič atd.) má vstup do objektu školy zakázán
 • Začátek výuky: 1. roč. 7:50,     2. a 3. roč. 8:00,     4. a 5. roč. 8:10

         Konec výuky:     1. roč. 11:25,   2. roč. 11:35,   3. roč. 11:45,    4. roč. 11:55,    5. roč. 12:05

            Pokud je to možné, děti přichází do školy těsně před začátkem výuky.

Po skončení výuky odvádí žáky ze stejné skupiny na oběd vychovatelky, popř. učitelky.

 • Při vstupu do budovy školy a po každém příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Žáci dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Po vstupu do školy přechází žáci ke svým určeným skupinám:

skupina:         1.A do tř. 1.A E. Zimová,                  1.B do tř. 1.B M. Švejdová

                        2.A do tř. 2.C T. Brichová                 2.B do tř. 2.B A. Říhová

                       3.B do tř. 3.A R. Šrubařová              3.C do tř. 3.C M. Šonková

                       4.A do tř. 4.A J. Vosátková              4.B do tř. 4.B P. Kluzáková

            5.A do tř. 5.A M. Pecháčková   5.B do tř. 6.A E. Červenková      5.C do tř. 6.C N. Vančatová

 • Během pohybu ve škole i před školou je zakázáno žákům jednotlivých skupin se potkávat, žáci se v budově zdržují jen v určených prostorách.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Stravování žáků je ve školní jídelně zajištěno. Žáci, kteří se přihlásili ke stravování, mají obědy do 12. 6. hromadně přihlášeny na všechny dny. Žádáme rodiče, aby pouze elektronickou cestou na www.strava.cz si toto zkontrolovali, popř. upravili a později přihlásili na další dny. Rodičům je vstup do školní jídelny zakázán.
 • Odpolední zájmové aktivity („družinu“) zajišťují pro děti vychovatelky školní družiny a asistentky. Vyzvednutí dětí z družiny bude možno až po 14:00 hodině. Do té doby budou děti venku. Děti odchází z družiny samy nebo si je vyzvedává rodič nebo jiný zástupce (doporučuje se omezit osoby starší 65 ti let) v domluvený čas, u vchodu informuje určenou službu, která zajistí přivedení dítěte z konkrétní skupiny.