Základní škola Soběslav

Vážení rodiče,

součástí výchovně vzdělávacího procesu na naší škole je dle nařízení Ministerstva mládeže a tělovýchovy ČR plnění dvou významných dokumentů:

Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2019-2027

a Metodického pokynu k řešení šikanování na školách a školských zařízeních.

Primární prevence rizikových projevů chování u žáků je zaměřena především na:

 1. a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
 • záškoláctví,
 • šikanu, násilí,
 • divácké násilí,
 • kriminalitu, delikvenci, vandalismus,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu ,
 • rasismus, xenofobii,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky),
 • onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou,
 • poruchy příjmu potravy,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling),
 1. b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

– domácího násilí,

– týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,

– ohrožování výchovy mládeže,

– poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Primární prevence rizikového chování na naší škole je zpracována v dokumentu  

Strategie předcházení šikany a dalších projevů rizikového chování.

Výchovu ke zdravému životnímu stylu považujeme za významnou součást vzdělávání

a výchovy našich žáků a velmi intenzivně se jí věnujeme v rámci jednotlivých předmětů /např. v prvouce, přírodovědě, výchově ke zdraví, občanské výchově, přírodopisu, chemii…/  i v dalších programech, besedách, exkurzích, pořadech, soutěžích /Den naší třídy aneb Dnes se neučíme, Ministart 6.tříd, Naše třída, O šikaně a kyberšikaně, Trestní právo a trestní odpovědnost, Vandalismus, VZPoura úrazům, Příběhy bezpráví, Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, AURITUS s interaktivním programem… /.

Škola nabízí konzultační hodiny a poradenství k dané problematice pro děti i rodiče:

Mgr. Věra Štěchová, školní metodička prevence rizikového chování /tel. 734 230 192/,

Mgr. Lucie Michalčíková, výchovná poradkyně / tel. 734 230 191/,

Mgr. Jan Plašil, školní psycholog /tel. 775 898 867/                                        

/uvedeny v žákovské knížce i na internetových stránkách školy/

 Dokumenty k prevenci rizikového chování jsou k nahlédnutí na internetových stránkách školy – www.zs-ebeso.cz a také u školní metodičky prevence.

Vážení rodiče, také na Vás záleží, jaké postoje Vaše děti zaujmou k různým typům rizikového chování a jak si osvojí návyky zdravého životního stylu. Důležité je s nimi hovořit a snažit se vhodným způsobem je naučit využívat volný čas.

Mgr. Věra Štěchová