Základní škola Soběslav

Vážení rodiče,
  součástí výchovně vzdělávacího procesu na naší škole je dle nařízení Ministerstva mládeže a tělovýchovy ČR plnění dvou významných dokumentů: Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2013-2018 a Metodického pokynu k řešení šikanování na školách a školských zařízeních.

Primární prevence rizikových projevů chování u žáků je zaměřena především na:

 1. a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
 • záškoláctví,
 • šikanu, násilí,
 • divácké násilí,
 • kriminalitu, delikvenci, vandalismus,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu ,
 • rasismus, xenofobii,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky),
 • onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou,
 • poruchy příjmu potravy,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling),
 1. b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
 • domácího násilí,
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
 • ohrožování výchovy mládeže,
 • poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Primární prevence na naší škole je zpracována v dokumentu s názvem Strategie předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování. Výchovu ke zdravému životnímu stylu považujeme za významnou součást vzdělávání a výchovy našich žáků a velmi intenzivně se jí věnujeme v rámci jednotlivých předmětů (např. v prvouce, přírodovědě, výchově ke zdraví, občanské výchově, přírodopisu, chemii…) i v dalších programech, besedách, exkurzích, pořadech, soutěžích (Den naší třídy aneb Dnes se neučíme, Ministart 6.tříd , Příběhy bezpráví, Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, Bezpečí v dopravě, Vandalismus, Mezilidské vztahy – přátelství, láska, Trestní právo a trestní odpovědnost, PORCETA a AURITUS s interaktivním programem… ). Prevence probíhá i v rámci třídnických hodin.

Rodičům i žákům je k dispozici i školní poradenské pracoviště:

 • Mgr. Věra Štěchová, školní metodička prevence RCH, tel.734 230 192
 • Mgr. Jana Starčevská, výchovná poradkyně, tel. 734 230 191
 • Mgr. Blanka Bradáčová, školní psycholožka, tel. 731 841 015
 • Mgr. Adéla Kubíčková, speciální pedagog, tel. 775 508 727

Kontakty a konzultační hodiny jsou uvedeny v žákovské knížce i na internetových stránkách školy.

Strategie předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování je k nahlédnutí na internetových stránkách školy a také u školní metodičky prevence.

 

Vážení rodiče, také na Vás záleží, jaké postoje Vaše děti zaujmou k různým typům rizikového chování a jak si osvojí návyky zdravého životního stylu. Důležité je s nimi hovořit a snažit se vhodným způsobem je naučit využívat volný čas.