Základní škola Soběslav

Provoz školy od 25. 5. – Informace pro rodiče žáků 1.-5. ročníků

Vážení rodiče žáků 1. – 5. tříd,

od 25. 5. dojde k obnovení vzdělávání ve škole. Vaše dítě má možnost účastnit se vzdělávacích aktivit od 8:00 do asi 16:00 hodin – dopolední část bude zaměřena na vzdělávací aktivity, odpolední část na zájmové aktivity.

Skupiny budou tvořeny z žáků jednoho ročníku nebo z jedné třídy max. do počtu 15.

Složení skupin je neměnné po celou dobu vzdělávání.

Upozorňujeme rodiče, že žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Ranní družina není poskytována.

Školní jídelna bude od 25. 5. 2020 zajišťovat obědy pro přihlášené žáky.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které je nutné podepsat před vstupem do školy:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem – zdravotnictví, a
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Prosíme rodiče o zvážení rizikových faktorů (viz níže) a o rozhodnutí o účasti žáka na vzdělávání ve škole s tímto vědomím.

Přítomnost žáků ve škole je možná za dodržení přísných hygienických pravidel, která budeme zasílat žákům s potvrzenou účastí na vzdělávání včetně podrobných organizačních informací.

Obratem prosím sdělte zprávou Komens, popř. e-mailem na adresu skola@zs-ebeso.cz (nejpozději do pátku 15. května), zda se Vaše dítě vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020 ve škole zúčastní.

 

V Soběslavi dne 4. 5. 2020                                                                  Mgr. Vlastimil Říha

Příloha: Čestné prohlášení

 Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

    Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

    Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

    Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

    Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

                                                                     b) při protinádorové léčbě,

                                                                     c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

   Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

   Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

   Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

   Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.