Základní škola Soběslav

Volby do školské rady, Kandidáti

kandidáti

V souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji volby zástupců zákonných zástupců ve školské radě. Volby se uskuteční ve čtvrtek 17. června 2021 od 7:00 do 16:00 hod ve škole (vestibul jižní budovy).

Účel a činnost školské rady:

 1. Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda.
 2. Při své činnosti rada školy postupuje v souladu s ustanoveními §168 školského zákona, který jí dává následující kompetence:
 • vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvalovat výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvalovat školní řád a navrhovat jeho změny,
 • schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole,
 • podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednávat návrh rozpočtu školy na další rok a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednávat inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podávat návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Průběh voleb:

Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem:

oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách.

Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů a vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny.

Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Mgr. Vlastimil Říha,    ředitel školy

Soběslav 14. května 2021